Couplings - 90H12-125500 Couplings - 90H12-125500
Synflex
90H12-125500 90H12-125500
Couplings - FTG JIC 1 1/16,-12 Hose